کارگاه آموزشی تازه های حقوقی
کارگاه آموزشی تازه های حقوقی
کارگاه آموزشی تازه های حقوقی درموضوعات قرادادها،مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری
برگزاری جلسه هيئت عزاداري حقوقدانان بسيجی استان زنجان
حضور کارشناسان حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان جهت مشاوره رایگان
میز خدمت کمیته امداد
حضور صمیمی کارشناسان و مشاوران حقوقی فعال بسیجی سازمان در برنامه آگاه سازی
حضور کارشناسان حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان جهت مشاوره رایگان
آگاه سازی حقوقی در امامزاده سید ابراهیم (ع)
حضور صمیمی کارشناسان و مشاوران حقوقی فعال بسیجی سازمان در برنامه آگاه سازی
حضور کارشناسان حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان جهت مشاوره رایگان
آگاه سازی حقوقی در امامزاده سید ابراهیم (ع)
حضور صمیمی کارشناسان و مشاوران حقوقی فعال بسیجی سازمان در برنامه آگاه سازی
۱
۲
۳
۴
۵

اخبار

۱۳۹۶/۰۶/۲۲ - ۱۵:۴۵
کارگاه آموزشی تازه های حقوقی
کارگاه آموزشی تازه های حقوقی درموضوعات قرادادها،مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ - ۱۵:۳۴
برگزاری جلسه هيئت عزاداري حقوقدانان بسيجی استان زنجان
هیئت عزاداری بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ - ۱۵:۰۶
حضور کارشناسان حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان جهت مشاوره رایگان
حضور صمیمی کارشناسان و مشاوران حقوقی فعال بسیجی سازمان در برنامه آگاه سازی
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ - ۱۴:۴۹
حضور کارشناسان حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان جهت مشاوره رایگان
حضور صمیمی کارشناسان و مشاوران حقوقی فعال بسیجی سازمان در برنامه آگاه سازی
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۲۳:۰۰
حضور کارشناسان حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان جهت مشاوره رایگان
حضور صمیمی کارشناسان و مشاوران حقوقی فعال بسیجی سازمان در برنامه آگاه سازی
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۲۲:۴۷
کارگاه آموزشی تازه های حقوقی
کارگاه آموزشی تازه های حقوقی درموضوعات قرادادها،مسئولیت مدنی، آیین دادرسی کیفری
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ - ۱۶:۰۴
برگزاری حلقه های انجمن علمی معرفتی ویژه خواهران
حلقه های انجمن علمی معرفتی ویژه خواهران بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ - ۰۰:۳۴
۷ شهریور ۱۳۹۶