نظر شما درباره تغییر نظام سیاسی کشور از وضعیت فعلی به نظام پارلمانی چیست؟

اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شد
۲۶% (۴۶ نظرسنجی)
اگرچه اتفاق مطلوبی است ولی در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی کشور اجرای آن ممکن نیست
۱۹% (۳۴ نظرسنجی)
نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشت
۵۵% (۹۷ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۷۷