عملکرد سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان را در سالی که گذشت(سال ۹۴ )چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
۶۰% (۳۱ نظرسنجی)
خوب
۳۱% (۱۶ نظرسنجی)
متوسط
۴% (۲ نظرسنجی)
ضعیف
۶% (۳ نظرسنجی)
تمام آرا: ۵۲