عملکرد سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان را در سالی که گذشت(سال ۹۴ )چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
۵۹% (۳۴ نظرسنجی)
خوب
۳۱% (۱۸ نظرسنجی)
متوسط
۳% (۲ نظرسنجی)
ضعیف
۷% (۴ نظرسنجی)
تمام آرا: ۵۸